facebook

1 WARUNKI OGÓLNE

Sprzedaż detaliczna towarów za pomocą strony internetowej www.e-fito.pl, której właścicielem jest Sklep Zielarsko-Medyczny ul. Ordonówny 1, 15-750 Białystok, REGON: 050029884, NIP: 542-100-82-66; tel. 85 651 22 06 ; adres poczty elektronicznej: fitobial@poczta.onet.pl, zwaną dalej Sklepem Zielarskim. Złożenie zamówienia oraz realizacja zamówień na towary, które oferowane są przez Sklep Zielarski Fito realizowane są w oparciu o niniejszy regulamin a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2 OFERTA
1. Wszystkie produkty, które oferuje Sklep Zielarsko-Medyczny są fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i prawnych a także dopuszczone są do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odpowiednich przepisów prawa i decyzji stosownych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z przepisami prawa oraz są przechowywane w warunkach, ktore objęte są odpowiednimi przepisami.

2. Sklep Zielarsko-Medyczny zajmuje się obrotem detalicznym, nie prowadzi zaś obrotu hurtowego. Realizacja zamówień odbywa się także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Wszystkie użyte na stronie www Sklepu Zielarsko-Medycznego www.e-fito.pl nazwy produktów, marek a także znaki graficzne stanowią właność ich producentów.

4. Zamówione w Sklepie Zielarsko-Medycznym produkty dostarczane są zgodnie z informacją o sposobie i cenie wskazanych w zakładce „Dostawa” na stronie www.

5. Za zamówione w Sklepie Zielarsko-Medycznym produkty oraz przesyłkę zapłacić należy zgodnie z informacją podaną w zakładce „Płatności” na stronie www.

6. Zawartość strony www, czyli logo, grafika, a także układ strony, treści i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego. Sklep Zielarsko-Medyczny nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

7. Opisy produktów, które znajdują się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji produktu. Opisy produktów mają formę skróconą.

8. Do towaru, który jest objęty gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, zawierająca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji oraz podająca adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu.

9. W przypadku wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie Zielarsko-Medycznym produktów Kupujący może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: fitobial@poczta.onet.pl lub telefonicznie pod nr tel. 85 651 22 06 .

10. Ceny produktów podane na stronie www są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

11. Ceny produktów na stronie www oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty sklepu stacjonarnego.

12. Sklep Zielarsko-Medyczny zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. W czasie trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

13. Sklep Zielarsko-Medyczny zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub kategorii asortymentowych.

3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA
1.W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane na stronie www przez Sklep Zielarsko-Medyczny Kupujący zobowiązany jest wypełnić oraz wysłać poprawnie wypełniony formularz zamówienia w formie elektronicznej.

2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do zrealizowania jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, jakie zawarte są w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), numer telefonu komórkowego, który umożliwi kontakt przy realizacji zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Sklep oświadcza, że w w sprawie zamówienia skontaktuje się z Kupującym korzystając z poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

3. Wybór opcji "Potwierdzam zamówienie” jest jednoznaczny z zakończeniem zamówienia a także wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane produkty i zapłaty za dostawę zgodnie z zamówieniem. Po zatwierdzeniu tej opcji zamówienie nie może być zmienione lub zostać połączone z innym zamówieniem.

4. Dla konkretnego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Sklepem a Klientem umowa zakupu przez Klienta od Sklepu towarów zawartych w potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do chwili odebrania zamówienia przez Kupującego.

6. Kupujący wybierając jako formę płatności przelew tradycyjny, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie produkty oraz dostawę w terminie 7 (siedem) dni od dnia wysłania zamówienia, na rachunek Sklepu w PKO Bank Polski 50 1020 1332 0000 1302 0733 1863.

8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:

- zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym za zamówienie dokonane przelewem na rachunek bankowy Sklepu bądź za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego

- złożenia zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką za pobraniem.

9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadku gdy:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji danych,

- towar został wstrzymany lub wycofany z obrotu na terenie RP po złożeniu zamówienia


10. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (w przypadku niezgodności stanów magazynowych lub uszkodzenia towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego oraz zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego wpłatę za brakujący lub uszkodzony towar.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT może być wystawiona na życzenie Kupującego wyrażone komentarzem do zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP lub w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Jednocześnie kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

12. Paragon fiskalny oraz faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep, a nie w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

13. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić formularz w którym należy podać dane: adres e-mail i hasło oraz zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności. Następnie należy potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję regulamin i politykę prywatności”. Konto na stronie www Sklepu jest zakładane bezterminowo. Konto może być usunięte tylko i wyłącznie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: fitobial@poczta.onet.pl Sklep usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.

4 PŁATNOŚCI ORAZDOSTAWA PRODUKTÓW
1. Kupujący uiszcza sumę za zamówione produkty i przesyłkę wybierając jeden z dostępnych sposobów: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu; szybkim przelewem internetowym lub „za pobraniem” tj. przy odbiorze przesyłki od Poczty Polskiej.

2. Zamówiony przez Kupującego towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przygotowuje do odbioru osobistego w Sklepie Zielarsko-Medycznym "Fito" przy ul. Ordonówny 1 w Białymstoku.

3. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

4. Odbiór zamówień w Sklepie wskazanym w pkt 2 oznacza, że towary będą sprzedane przez Sklep.

5. Towary wysyłane przez Sklep za pośrednictwem Poczty Polskiej mają status "paczek priorytetowych” (standardowy czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski - do 2 dni).

6. Kupujący opłaca koszty dostawy przesyłki według cennika, który zamieszczony jest w zakładce „Dostawa”.

7. Jeżeli zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone a winę ponosi Kupujący (odmowa przyjęcia, błędny adres) to Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu wg aktualnego cennika.

8. Kupujący przed odbiorem przesyłki od dostawcy (Poczta Polska) zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie podczas transportu nie uległo uszkodzeniu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy paczka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki oraz skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie aby poinformować o uszkodzonej przesyłce.

9. W razie nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, Sklep ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania informacji od kupującego o uszkodzonej przesyłce.

10. W sytuacji zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz uzyskaniu od Kupującego informacji o nieodostarczeniu zamówionego towaru, Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania informacji o niedostarczeniu towaru.

5 REKLAMACJE
1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć lub wydać Kupującemu produkty pozbawione wad, poza przecenionym towarem niepełnowartościowym, który klient zamówił z pełną świadomością. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić reklamację do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fitobial@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: Sklep Zielarsko-Medyczny Fito, ul. Ordonówny 1, 15-750 Białystok.

2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy zachować wszelkie reklamowane produkty a także zatrzymanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep, który niezwłocznie wymieni Klientowi towar wadliwy na wolny od wad lub tą wadę usunie. Jeżeli Sklep nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może w takim wypadku także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny luc odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że sprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wyznaczony przez Kupującego nie jest możliwe lub wprowadziłoby nadmierne koszty w porównaniu ze sposobem sugerowanym przez Sklep.

5. Kupujący, po upłynięciu ustawowego terminu przysługującego mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, w przypadku gdy wada zakupionych towarów jest nieistona i nie wpływa na możliwość właściwego używania produktów.

6. Jeżeli otrzymane produkty posiadają wady, Kupujący może także zażądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Sklep wymieni produkty wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie i bez zbytecznych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić rekompensaty żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wskazany przez Kupującego nie jest możliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową generowałoby zbyt duże koszty. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty rekompensaty przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Reklamowane rzeczy należy dostarczyć do Sklepu z wypełnionym „Protokołem Reklamacji”, czyli Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Na przesyłce należy zamieścić informację: „Reklamacja towaru” i przesłać na adres: Sklep Zielarsko-Medyczny Fito, ul. Ordonówny 1, 15-750 Białystok

8. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie z praktyką stosowaną przez Sklep (karton + wypełnienie).

9. Sklep ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym wypadku uważa się, że żądanie uznano za zasadne i odda Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

10. Reklamowane produkty, odsyłane przez Kupującego w celu usunięcia wady(naprawy), Sklep bezzwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

11. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną lub ustalenie uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Sklep nie zwraca Kupującemu uiszczonej opłaty za towar.

6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości produktów, które zamówił, wysyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, na adres poczty elektronicznej fitobial@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres Sklep Zielarsko-Medyczny Fito, ul. Ordonówny 1, 15-750 Białystok

3. Zwrot towarów przez Kupującego powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Aby zachować termin należy odesłać lub dostarczyć zwracane rzeczy przed jego upływem.

4. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez żadnych oznak świadczących o korzystaniu z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości towarów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

5. Kupujący przesyła towary wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielona jest gwarancja) a także z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy do Sklepu.

7. Każde zwracane towary należy opatrzeć informacją „Zwrot towaru”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Sklep Zielarsko-Medyczny Fito, ul. Ordonówny 1, 15-750 Białystok

8. Sklep zwraca Kupującemu dokonane przez niego wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Sklepu lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich wysłania do Sklepu.

9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze praktykami stosowanymi przez Sklep (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

10. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których:

- przedmiotem umowy są produkty posiadające krótki termin ważności, jeśli Sklep informował o tym klienta przy składaniu zamówienia

- przedmiotem umowy są rzeczy, które dopiero po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, a także których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

7  OCHRONA DANYCH

Sklep zielarsko-medyczny Halina Dybkowska gwarantuje ochronę danych  osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich tylko i wyłącznie w celu  realizacji zamówienia z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych określonego w  przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.).  Sklep zielarsko-medyczny zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych  danych osobowych.